ПРОГРАМА

кандидата на посаду директора Міжнародного Центру

к.т.н. Олександра Волкова

Основні напрями наукової та науково-технічної діяльності Міжнародного Центру  визначені його Статутом, а пріоритетні напрями розвитку науки і техніки в галузі інформатики визначені Постановою Президії НАН України від 30.01.2019 №30.  

За програмою визначаються базові напрямки стратегії розвитку Міжнародного Центру  та перспективи наукової діяльності на п'ятирічний період.

В галузі  інтелектуальних інформаційних технологій і систем

В цьому напрямі інформатики вченими Міжнародного Центру отримані фундаментальні результати світового рівня, зокрема в теорії розпізнавання зображень, теорії розпізнавання та синтезу звукових сигналів, теорії математичної лінгвістики, теорії нейромереж. На базі теоретичних результатів створені класи оригінальних інтелектуальних інформаційних технологій: зорова, мовна, інтелектуального управління, змістовної інтерпретації текстових повідомлень, та ряд інших.

Подальші фундаментальні дослідження в цьому напрямі орієнтовані на створення теорії образного комп’ютерного мислення і загальної теорії інтелектуалізації інформаційних технологій. На базі фундаментальних результатів планується створення низки перспективних інтелектуальних інформаційних  технологій, а саме технологій розпізнавання динамічних об’єктів у навколишньому середовищі, технологій розпізнавання спонтанного мовлення і перетворення мови в текст у реальному масштабі часу, технології змістовного аналізу інформації в комп’ютерних мережах і її фільтрації в реальному масштабі часу, технології за аналогією та ряд інших. Розробка таких інтелектуальних інформаційних технологій відкриває нові можливості створення нових високотехнологічних виробів для масового використання в медицині, соціальній сфері, національній безпеці, обороні, побуті.

В галузі комплексних досліджень  інтелектуальних інформаційних технологій і систем

Сформульовані ключові положення забезпечення сталого розвитку в галузі освіти, науки, комунікації і інформації на базі прискорення темпів інформатизації, доступу до інформації, розвитку масової інформаційно-комп’ютерної грамотності, інформаційної безпеки, збалансованого розвитку синергетики інформаційних просторів, технологій електронного розуму, багатомовності та її збереження в кіберпросторі.

Метою подальших досліджень у цьому напрямі є розробка системної моделі інформаційного суспільства та технологія її розвитку з урахуванням сучасних вимог до стійкості її функціонування та досягнутого соціально-економічного рівня. Використання моделей динамічної взаємодії інформаційних об’єктів  в кіберпросторі забезпечить збалансований  розвиток інформаційного суспільства в регіонах з різним рівнем інформатизації та різними економічними можливостями.

В галузі  системних  інформаційних технологій  та управління

Розроблені теоретичні основи інноваційного розвитку комплексу системних інформаційних технологій, що формуються на основі використання математичного апарату логіко-динамічних систем, формалізованих схем виведення нового знання в динамічному комп’ютерно-телекомунікаційному середовищі та концепції трансформаційного штучного інтелекту. Визначені принципи вірогідно статистичного виведення для прогнозування комплекс-факторів складових науково-технічного прогресу.

Напрямок подальших досліджень орієнтований на створення моделей, методів і технологій інтелектуального управління складними динамічними процесами і системами в умовах неповної інформації і змінного навколишнього середовища. Така технологія повинна забезпечувати режим автономного оцінювання ситуації і розпізнавати об’єкти  зовнішнього середовища. Областю застосування нових технологій інтелектуального управління є сучасна робототехніка, системи управління космічними апаратами, бортові і наземні системи управління пілотованими і безпілотними літаками.

В галузі  комп’ютерних  технологій  навчання

Вперше розроблена узагальнена електронна модель масової безперервної трансграничної  освіти в режимі реального часу на базі прогресивних технологічних рішень підтримки процесів навчання. Досягнуті фундаментальні і прикладні результати в рамках робіт Українського сегменту Міжурядової програми ЮНЕСКО «Інформація для всіх»: з використанням результатів в галузі доступності до інформації, нових інформаційних просторів. Запропоновано нові підходи розвитку Міжурядової програми ЮНЕСКО «Інформація для всіх», як програми, що відіграє ключову роль у формуванні міжнародної платформи інформаційного суспільства. 

Подальші розробки в цьому напрямі будуть спрямовані на створення моделей та технологій дистанційного навчання для всіх рівнів системи освіти від дошкільної, шкільної, вищої та перепідготовки фахівців різного профілю. Прикладні дослідження будуть  спрямовані на створення і впровадження електронних альтернативних технологій масового навчання для підтримки безперервної освіти у глобальному інформаційному просторі.  У найближчий перспективі використання таких технологій дозволить розширити перелік освітніх послуг і значно спростити процеси навчання.

В галузі  інформаційних технологій  в біології і медицині

В області медичної кібернетики висунуто оригінальну концепцію цифрової медицини масового використання для діагностики, профілактики і лікування найбільш розповсюджених тяжких захворювань (серцево-судинні, інсульт, діабет). На основі використання оригінальних інформаційних технологій розроблено та промислово виготовляються високотехнологічні вироби медичного призначення  «Фазаграф», «Тренар», «Діабет». На базі Київської міської клінічної лікарні №3 створено центр цифрової медицини, а відпрацьовані технології цифрової медицини ефективно використовуються в багатьох медичних установах України. Перспективним напрямом досліджень у цій галузі є створення нових персоніфікованих інформаційних технологій медичного призначення.

Основними напрямами удосконалення та розвитку статутної діяльності Міжнародного Центру є:

·          підвищення рівня та актуальності наукових досліджень, отримання нових фундаментальних   знань світового   рівня   та   виконання   актуальних   прикладних досліджень, що сприятимуть соціально-економічному розвитку України;

·          концентрація ресурсів на найбільш пріоритетних напрямах досліджень,
зокрема міждисциплінарних таких як теорія образного мислення, теорія інформаційного суспільства, теорія альтернативної освіти, теорія цифрової медицини;

·          оптимізація структури фінансування наукових досліджень шляхом
збільшення частки конкурсного та програмно-цільового фінансування,
запровадження нових критеріїв фінансування з урахуванням відповідності рівня їх досліджень світовим тенденціям і стандартам;

·          посилення публікаційної активності вчених, в першу чергу стосовно
публікування наукових праць у міжнародних рейтингових виданнях, підвищення рейтингів наукових видань НАН України.

Найбільш важливими заходами з удосконалення та розвитку діяльності, які здійснюються в  Міжнародному Центрі є:

·          проведення оперативного перегляду, актуалізації та оптимізації планів науково-дослідних робіт з урахуванням тенденцій розвитку світової науки, пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні, пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок, основних наукових напрямів та найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук НАН України;

·          розширення практики планування та виконання цілеспрямованих фундаментальних досліджень, орієнтованих на вирішення найбільш важливих проблем науково-технічного, соціально-економічного розвитку суспільства і держави;

·          започаткування практики формування та реалізації комплексних програм наукових досліджень, що об’єднують діяльність ряду підрозділів і забезпечити їх пріоритетне фінансування;

·          запровадження заходів щодо стимулювання публікаційної активності наукових працівників, в першу чергу, стосовно публікування наукових праць у міжнародних рейтингових виданнях, апробації результатів досліджень на міжнародних наукових конференціях і форумах.

 

Даною програмою пропонуються наступні особливі заходи для розвитку сильних сторін діяльності Міжнародного Центру.

·          Формування внутрішніх комплексних програм за проривними напрямками наукових досліджень в галузі інтелектуальних інформаційних технологій на основі цільового об'єднання фундаментальної і прикладної тематики.

·          Формування комплексних цільових тем за найбільш актуальними напрямами наукових досліджень, які об'єднують провідних співробітників ряду наукових відділів.

·          Організація тимчасових наукових колективів для виконання особливо важливих робіт.

·          Отримання ліценцій на здійснення у Міжнародному Центрі освітянської діяльності на рівні магістерської підготовки фахівців з підвищеним творчим потенціалом.

·          Розроблення та впровадження навчальних кабінетів загальнонаукових та загальнотехнічних дисциплін для загальноосвітніх та вищих навчальних закладів.

·          Забезпечення ефективного відтворення кадрового потенціалу, насамперед науковців найвищої кваліфікації.

·          Оптимізація внутрішньої структури Міжнародного Центру на базі розробленої Президією НАН України методики моніторингу та оцінки діяльності структурних підрозділів установ НАН України.

·          Максимальне розширення електронних версій журналів та книг, скорочення термінів публікацій результатів досліджень.

·          Забезпечення суттєвого зростання присутності наукових видань у міжнародних базах даних та системах цитування наукової літератури.

Для подолання можливих внутрішніх загроз належних темпів розвитку Міжнародного Центру  пропонуються наступні заходи.

·        Виконання розробленої в Міжнародному Центрі внутрішньої програми по омолодженню кадрів.

·        Реалізація програми створення сервісного комп'ютерного центру, що дасть можливість якісно поліпшити надання науковим працівникам можливостей  комп'ютерного забезпечення на належному рівні.

·        Сформувати програму оновлення приладної бази Міжнародного Центру  та здійснювати більш активну участь у роботі  створених в НАН України центрів колективного користування приладами.

·        Ввести у практику участь науковців Міжнародного Центру в престижних міжнародних заходах в режимі телеконференцій.